ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายธัญเทพ แท่นหิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2561,11:06  อ่าน 199 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง วัฒนธรรมและสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียดผลงาน

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT  เรื่อง วัฒนธรรมและ
                    สังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย             นายธัญเทพ  แท่นหิน

ปีการศึกษา      2560

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อรายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้
4
MAT เรื่อง วัฒนธรรมและสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3  ดังนี้  1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 4
MAT เรื่อง วัฒนธรรมและสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง วัฒนธรรมและสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง วัฒนธรรมและสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง วัฒนธรรมและสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม สังกัดกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จำนวน  27 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง วัฒนธรรมและสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 9 แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก  (B)  รายข้อตั้งแต่  0.20    0.73  ค่าความยากง่าย  (P)  รายข้อตั้งแต่  0.33    0.76  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.93   แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT  เรื่อง วัฒนธรรมและสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ซึ่งได้โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจ  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกเฉลี่ยเท่ากับ  0.06    0.67  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.81  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่   ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

 

 

 

 

ผลการวิจัยปรากฏ  ดังนี้

        1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง วัฒนธรรมและสังคมไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  86.17/84.44  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ  80/80

        2.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง วัฒนธรรมและสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3  มีค่าเท่ากับ  0.7675  แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน ร้อยละ 76.75 

        3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05  

        4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้
4
MAT เรื่อง วัฒนธรรมและสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
อยู่ในระดับ มากที่สุด  โดยได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51

โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2561,11:06   อ่าน 199 ครั้ง