ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ร้อยตำรวจตรีแสงทอง ประธรรมเต
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบัวพันธ์ คำโมง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางเปรมจิตร์ กัณฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธณกฤต พงศ์กิจจาฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย เภาชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ แสงคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสศิยา จำปาทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลาด แสนจักร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิศาลปัญญาคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตร สานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายชมเชย พุทธคู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสงคราม กุตัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธนชัย ชาวดร
ตำแหน่ง : กรรมการ