ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายบำรุง ประภาษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวทัศนีย์ หินประกอบ
ครู คศ.1

นางสาวมัสญา ทองประทับ
ครู คศ.2

นางสาวสวรรยา ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยครู

นางสาวปาณิชา จันทรมณี
ผู้ช่วยครู