ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิรัตน์ดา นางัว
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายบำรุง ประภาษา
ครู คศ.3

นางสาวทัศนีย์ หินประกอบ
ครู คศ.1

นางสาวมัสญา ทองประทับ
ครู คศ.1

นางสาวยุวดี จันทรมณี
ผู้ช่วยครู