ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเสาวรินทร์ มงคุณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวศิริพร บัวใหญ่รักษา
ผู้ช่วยครู

นางปวีณา อินทะวงษา
ครู คศ.1

นายชูพงษ์ บุตรแก้ว
ครู คศ.2