ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุวิทย์ พิมพ์หา
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพรเทพ กฤษมานิต
ครู คศ.4

นางเอมอร พรมวัง
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุดาวดี พึ่มชัย
ผู้ช่วยครู