ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณภัทร เหมาะสม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายดนัย รัตนศรี
ผู้ช่วยครู

นายศราวุธ ประทุมทอง
ผู้ช่วยครู

นายชัยนิช ชาพิทักษ์
ผู้ช่วยครู