ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมัฆวาน ผดุงโกเม็ด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายคงพิเชษฐ์ เรืองประทีป
ครู คศ.2

นายธัญเทพ แท่นหิน
ครู คศ.2

นายวรพงษ์ เหลืองสุริยะ
ผู้ช่วยครู