ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเชาวรัตน์ แก่นดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสศิยา จำปาทอง
ครู คศ.2

นางสาวดวงใจ วิชัยวงศ์
ครู คศ.1

นายธนเดช ศรีระโส
ครู คศ.1

นางสาววัชรามาศ บุญเลิศ
ผู้ช่วยครู