ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเชาวรัตน์ แก่นดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสศิยา จำปาทอง
ครู คศ.2

นายธนเดช ศรีระโส
ครู คศ.1

นางสาวณิชย์ฐกานต์ วิชัยวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวประดิษฐ์ นามสุโพธิ์
ผู้ช่วยครู

นางนิภาพรรณ ชมภูนิมิตร
ผู้ช่วยครู

นางสุภาวดี โสภาค
ผู้ช่วยครู