ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพนารัตน์ ขาวขำ
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวธีรารัตน์ มหาพรหม
ผู้ช่วยครู

นางสุพัตรา ดีลุนชัย
ผู้ช่วยครู