ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวศิรภัทร ภารสำเร็จ
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพนารัตน์ ขาวขำ
ผู้ช่วยครู

นางสาวธีรารัตน์ มหาพรหม
ผู้ช่วยครู