ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานจ้าง/บุคลากรสนับสนุนการสอน

นายสิวะพล โพธิ์หล้า
ผู้ช่วยนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาววิไลพร หอมพรมมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี

นางสาวแอนนา ปัดชาเขียว
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางวิชชุลดา ประทุมวงศ์
ผู้ช้วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวภคพร รอบคอบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี