ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสุทิศสา กิติราช
ครู คศ.3

นายพรเทพ กฤษมานิต
ครู คศ.4
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายคงพิเชษฐ์ เรืองประทีป
ครู คศ.2

นางสาวศิริพร บัวใหญ่รักษา
ผู้ช่วยครู