ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจารุวรรณ เครือทอง
ครู คศ.3

นางสาวอรอนงค์ ยางชุม
ผู้ช่วยครู

นางสาวจริยา โคตะมี
พนักงานราชการ