ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจารุวรรณ เครือทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรอนงค์ ยางชุม
ผู้ช่วยครู

นางสาวอักษรสวรรค์ สิงหเดช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางสาวจริยา โคตะมี
ผู้ช่วยครู