ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูสศิยา จำปาทอง เรื่องรายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (อ่าน 1032) 13 มี.ค. 62
แจ้งประกาศ เรื่อง ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 582) 14 ก.ย. 61
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางจารุวรรณ เครือทอง เรื่องรายงานการใช้วิธีสอนแบบกลุ่มร่วมมือเพื่อพัฒนาการเข (อ่าน 546) 14 ส.ค. 61
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางจารุวรรณ เครือทอง เรื่องรายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยกระบวนก (อ่าน 548) 14 ส.ค. 61
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายชูพงษ์ บุตรแก้ว เรื่อง รายงานการใช้ชุดการสอนงานไฟฟ้าพื้นฐาน รายวิชางานช่าง (อ่าน 862) 13 พ.ย. 60
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายธัญเทพ แท่นหิน เรื่องรายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เร (อ่าน 719) 02 ต.ค. 60
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางจารุวรรณ เครือทอง (อ่าน 977) 15 ธ.ค. 59
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม" (อ่าน 1251) 15 ก.ค. 57
แผนผังสถานที่แข่งขันทักษะวิชาการระดับท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 1337) 25 พ.ย. 56
สรุปรายการการแข่งขันทักษะวิชาการ (อ่าน 1259) 25 พ.ย. 56
แผนผังสถานที่แข่งขันทักษะวิชาการระดับท้องถิ่น โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (อ่าน 1423) 15 พ.ย. 56
รายการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับท้องถิ่น โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่นจังหวัดอุดรธานี (อ่าน 1564) 15 พ.ย. 56
เผลแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 1065) 05 ส.ค. 56
ตารางการแข่งขันการคัดเลือกนักกีฬานักเรียนโซนเหนือ (อ่าน 1023) 30 ก.ค. 56
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 1076) 18 ก.พ. 56
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "การบริหารงานวิชาการโดยใช้คู่มือการนิเทศภายในแบบร่วมพัฒนา" (อ่าน 1062) 06 ก.พ. 56
โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภค (อ่าน 1217) 28 ม.ค. 56
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (อ่าน 936) 20 ธ.ค. 55
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาพาหนะรับส่งสำหรับนักเรียน (อ่าน 899) 20 ธ.ค. 55
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่องรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกจ้างเหมารถรับส่ง (อ่าน 867) 19 ธ.ค. 55
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่องรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาอาหาร (อ่าน 827) 19 ธ.ค. 55
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม (อ่าน 803) 03 ธ.ค. 55
สอบราคาจ้างจ้างเหมาค่าพาหนะในการเดินทางสำหรับนักเรียนให้กับโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม (อ่าน 933) 03 ธ.ค. 55
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน (อ่าน 1392) 27 พ.ย. 55
ประกาศรับโอนย้ายข้าราชการครู (อ่าน 1635) 07 พ.ย. 55
ประกาศผลสอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม (อ่าน 938) 15 พ.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก (อ่าน 994) 12 พ.ค. 55
[แก้ไข] สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม (อ่าน 1102) 24 เม.ย. 55