ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      ผู้ชาย  54  คน   ผู้หญิง  29  คน    รวม   83 คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ผู้ชาย  35  คน   ผู้หญิง  47  คน    รวม   82 คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      ผู้ชาย  33  คน   ผู้หญิง  54  คน    รวม   87 คน
รวม มัธยมศึกษาตอนต้น          
ผู้ชาย 122 คน   ผู้หญิง 130 คน    รวม  252 คน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ผู้ชาย  26  คน   ผู้หญิง  44  คน    รวม   70 คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      ผู้ชาย  29  คน   ผู้หญิง  39  คน    รวม   68 คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ผู้ชาย  28  คน   ผู้หญิง  32  คน    รวม   60 คน
รวม มัธยมศึกษาตอนปลาย      
  ผู้ชาย  83  คน  ผู้หญิง 115  คน    รวม 198 คน

รวมทั้งหมด                           
ผู้ชาย 205  คน  ผู้หญิง 245  คน    รวม 450 คน