ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
2. ส่งเสริมบุคลากร  ให้มีความรู้ในการจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน
3. จัดระบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ภูมิใจในความเป็นไทยและมีค่านิยมที่พึงประสงค์
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีพลานามัยที่สมบูรณ์  แข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
6. พัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นแบบอย่างของสังคม
7. มุ่งเน้นพัฒนาการบริหารและจัดการอย่างมีระบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง