ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม  จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  พัฒนาบุคลากร ผู้เรียนมีทักษะชีวิต  เน้นกระบวนการคิด  กีฬา  วิชาการ  สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา
ปรัชญา/คติธรรม         ผู้ฟังดีย่อมเกิดปัญญา
คติพจน์/คำขวัญ          เรียนดี   กีฬาเด่น   เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำประชาธิปไตย
สีประจำโรงเรียน          เหลือง-น้ำเงิน
อักษรย่อ                      ซ.พ. นามเรียกขาน(น้ำซึม)
ต้นไม้ประจำโรงเรียน   ต้นจันผา