ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

   โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม  ตำบลหนองแวง  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี  เดิมเป็นโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สาขาตำบลหนองแวง โดยสภาตำบลหนองแวงร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไป ได้ทำเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น โดยเสนอต่อโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เปิดสอนที่โรงเรียนบ้านน้ำซึม สังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
ต่อมา ตามคำสั่งโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม โดยผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม
นายประสิทธิ์  ศรีเชียงสา  แต่งตั้งให้นายพิทักษ์   พรหมกูล   อาจารย์ 2 ระดับ 5    รักษาการในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม  ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดทำการสอนครั้งแรก ปีการศึกษา 2534  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 35 คน ครู-อาจารย์ 5 คน
เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.. 2535  โดยความเห็นชอบของสภาตำบลหนองแวง   อำเภอน้ำโสม   จังหวัดอุดรธานี ได้ประชุมมอบที่ที่ดินสาธารณะประโยชน์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 72 ไร่ ตั้งอยู่หมู่บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี  มอบให้กรมสามัญศึกษาเพื่อจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว โดยผู้ประสานได้ไปอาราธนา  พระครูวิศาลปัญญาคุณ ( บุญมี   สมงคโร ) เจ้าคณะอำเภอ () วัดป่าภูนาหลาว พระครูภาวนาจิตรสุนทร (สมจิตร-จิตต สงวโร) เจ้าคณะอำเภอ บ้านผือ () วัดอรัญญิกาวาส  พระอาจารย์หลวงปู่จันทร์โสม เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านนาสีดา ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มาเป็นองค์อุปถัมภ์ในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอาคารเรียนชั่วคราว ห้องน้ำ-ห้องส้วม และอุปกรณ์การศึกษา
สำหรับอาคารเรียนชั่วคราวที่ก่อสร้าง จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน 1 ห้องพักครู ขนาด 8 ´ 50 เมตร และห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 1 หลัง งบประมาณก่อสร้างประมาณ 300,000 บาท ได้ทำพิธีเปิดป้ายฉลองอาคารเรียนชั่วคราว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2535 โดยนายอำเภอน้ำโสมเป็นประธาน
ต่อมา นายพนัส วุฒิสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม  ได้ประสานการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นเอกเทศ   ในวันที่  29  มีนาคม  2537   โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม  กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายพิทักษ์  พรหมกูล  เป็นครูใหญ่ ได้ทำการเปิดทำการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนได้ถ่ายโอนการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  ในวันที่ 12  กุมภาพันธ์  2551 สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต  4  ผู้มอบ โดยมีนายเฉลิมพล  สนิทวงค์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  เป็นผู้รับมอบ  ปัจจุบันโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  เขตพื้นที่บริการชุมชน 13 หมู่บ้าน โรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในพื้นที่บริการ  จำนวน  7 โรงเรียน    
ปัจจุบันมีนักเรียน 450  คน  ผู้บริหาร 2 คน  ครู 13  คน อัตราจ้าง 12  คน พนักงานจ้าง 4 คน นักการ 3 คน โดยมี นางพัชรินทร์  เมืองซอง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม